Forsikringsselskapene har innført et krav om sertifikat ved utførelse av de farligste formene for varme arbeider. Hensikten er å øke den enkelte yrkesutøvers forståelse for brannfaren ved varme arbeider og å treffe enkle brannforebyggende tiltak. Varme arbeider omfatter bruk av åpen ild, varmluft, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Kravet om sertifikat gjelder ved de mest risikofylte formene for varme arbeider, dvs. ved bruk av åpen ild, sveising, skjæring og slipeutstyr.
Sertifikatet har 5 års gyldighet.
Pris etter avtale.

Arbeidsvarsling kurs 1 – Arbeid på og ved veg

  • For de som skal utføre arbeid jevnlig på veg, og som har ansvar for stedet der arbeidet finner sted
  •  Ansatt eller leid inn i en bedrift
  •  Arbeider der det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan
    Varighet: 8 skoletimer

Pris etter avtale (inkludert læremateriell og kompetansebevis i kredittkortformat)

Arbeidsvarsling kurs 2 – Ansvarshavende

  • Kurs for ansvarlig søker
  •  Leder eller person med mer ansvar
  •  Skal beherske norsk muntlig og skriftlig
    Varighet: 16 skoletimer

Pris etter avtale (inkludert læremateriell og kompetansebevis i kredittkortformat)

Arbeidsvarsling kurs 3 – Manuell trafikkdirigering

Hvem gjelder kurs 3 for?
Kurs 3 i arbeidsvarsling gjelder for alle som skal foreta manuell trafikkdirigering på vei.
Generelle varslingsplaner hvor mulig manuell trafikkdirigering inngår som en del av denne, er å anse som planlagt trafikkdirigering.
Som manuell trafikkdirigering regnes situasjoner hvor det i perioder lengre enn noen få minutter er behov for å regulere trafikken ved at en trafikkstrøm stanses av en trafikkdirigent for slippe frem annen trafikk.

Hva er formålet med kurs 3?
Formålet er å gi kursdeltakerne både en teoretisk og praktisk tyngde for å kunne dirigere trafikk på en lovlig og hensiktsmessig måte.
Det er betryggende for alle som ferdes på området enten det gjelder kjørende eller gående.
kursdeltagerne får også grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.
Vi går blant annet igjennom betydningene av de viktigste skiltene, tegn-givning, bremselengder, reaksjonstid, risikovurderinger og trafikkavviklinger.
Kurset avsluttes med en praktisk øvelse på en trafikkert veg etter en godkjent arbeidsvarslingsplan fra skiltmyndigheten.

Hvorfor velge kurs 3?
Kurs 3 krever gjennomført og bestått eksamen/kunnskapstest i kurs 1 eller kurs 2, samt gyldig førerkort i klasse B. Kursdeltageren må beherske norsk muntlig.
Kurs 3 velger du når jobben din er å sørge for god flyt av trafikk forbi et området som er midlertidig endret på grunn av arbeid.
På den måten trygger man fremkommeligheten på offentlig og kommunal vei for alle berørte.
Det er viktig å vite hvordan man dirigerer på en hensiktsmessig og lovlig måte. Gjør man dirigentjobben sin riktig, og er tydelig når det gjelder tegngivning og har en myndig adferd, er det mindre sjanse for at bilister tar seg til rette, og skaper farlige situasjoner for veiarbeidere og ledebil..

Pris etter avtale ( inkludert læremateriell og kompetansebevis i kredittkortformat)

For spørsmål eller bestilling kan du ta kontakt på tlf eller e-post.

Den nye PKK-forskriften, direktiv 2014/45 EU.

De nye reglene er i dag kunngjort på Lovdata, men endringsforskriften trer først i kraft 1. oktober 2018.

Overgangsordning
Innføringen av det nye regimet rundt PKK vil skje etappevis, med en overgangsordning på tre år. 1. oktober 2021 skal implementeringen være komplett.

Endringene som gjelder nye opplæringskrav, krav til habilitet og gebyrordningen er først ut og blir gjeldende fra 1. oktober i år.

Nye regler for PKK-frister og ny kontrollinstruks innføres fra 8. februar 2019. Fra denne datoen må alle kontrollører også identifisere seg med BankID ved sending av kontroll.

– Det vil komme nye og strenge krav om både kontroll og nytt verkstedutstyr i etterkant av dette, sier Hansen.

Mange endringer

Vi ønsker å oppsummerer de største VIKTIGE endringene i forbindelse med ny PKK-forskrift.

Her er de viktigste endringene med krav til personell:

** Krav om personlig godkjenning (pkkf §12):

Kontrollør skal ha fagbrev tilpasset den kjøretøykategorien vedkommende skal godkjennes for, og gjennomføre grunnopplæring i periodisk kjøretøykontroll. Må også levere ordinær politiattest (Krav til hederlig vandel). Krav til gjennomført gjenoppfriskningsopplæring hvert 5. år for å beholde godkjenningen.

** Krav til kontrollører (teknisk leder inkludert) – overgangsregel (pkkf § 31):

Ikke krav om fagbrev. Må gjennomføre tilpasset grunnopplæring i periodisk kjøretøy-kontroll, senest 1. oktober 2021. Må også levere ordinær politiattest (Krav til hederlig vandel). Krav til gjennomført gjenoppfriskningsopplæring hvert 5. år for å beholde godkjenningen.

** Lemping på kravene til teknisk leder, jf. pkkf §§ 10 og 11:

Det lempes på dagens strenge krav til teknisk leders tilstedeværelse i kontrollorganet. Kravet om at teknisk leder skal ha førerrett for de kjøretøy-kategorier kontrollorganet er godkjent for, fjernes.

** Det innføres gebyr for godkjenning:

Kontrollører, tekniske ledere og kontrollorgan må betale et gebyr for behandling av søknader om godkjenning. Gebyrordningen gjelder ikke kontrollører og tekniske ledere tilsatt før 1. oktober 2018. Gebyret kreves bare ved første gangs godkjenning og søknad om utvidet godkjenning.

** Habilitetskrav, jf. Pkkf § 12 c:

Teknisk leder og kontrollører i kontrollorgan for periodisk kontroll har ikke anledning til å kontrollere kjøretøy de selv eller deres nærstående eier eller råder over, jf. forvaltningsloven § 6 første og annet ledd. De har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte eller overordnede i kontrollorganet eier eller råder over.

Det fastsettes også habilitetskrav knyttet til kontrollorganene (system-habilitet). Dette retter seg mot flåteeiere og virksomheter som både omsetter kjøretøy og samtidig er kontrollorgan. Dersom kontrollorganet utfører periodisk kontroll av kjøretøy det selv eier, eller på annen måte har råderett over eller har vesentlig interesse i, skal kontrollorganet ha særlige rutiner som sikrer objektivitet og kvalitet i disse kontrollene.

** «Diskrimineringsforbudet» fjernes:

Det vil være opp til kontrollorganet – innenfor rammen av den ytre grensen – å bestemme hvilke kjøretøy de rent faktisk skal tilby kontroll til, herunder også om de ønsker å tilby kontroll bare av bestemte merker/typer. De får dermed i større grad enn etter gjeldende bestemmelse selv bestemme hva de skal investere i lokaler.

** Reaksjoner ved overtredelser:

Det innføres nye, mer effektive og fleksible forvaltnings-reaksjoner, som stansing av virksomhet og tvangsmulkt. Det knyttes et skyldvilkår både til tilbakekalling av godkjenning som kontrollorgan og godkjenning som teknisk leder og kontrollør. Overtredelsen må være klanderverdig. Tilbakekallingstiden normeres for å motvirke usaklig forskjellsbehandling.

Her er de viktigste endringene i kontrollordningen:

** Tidspunkt for PKK:

Fra 8. februar 2019 styres ikke kontrollperioden lenger av siste siffer i registreringsnummeret. Det vil fortsatt være slik at en personbil må kontrolleres innen fire år etter førstegangs registrering i Norge. Deretter må bilen kontrolleres innen det har gått to nye år, og videre med to års intervallfrister (ny to års frist beregnes fra dato da kjøretøyet fremstilles for kontroll).

Dagens ordning med et «kontrollvindu», hvor kontroll kan gjennomføres inntil fire måneder før kontrollmåned, fjernes. Denne erstattes med en mer fleksibel ordning hvor eier selv velger når kjøretøyet skal fremstilles til kontroll, så lenge man ikke overskrider den ytre fristen på to år for lette kjøretøy eller ett år for tunge kjøretøy.

** Trafikktraktorer innlemmes i kontrollordningen:

Gjelder traktor konstruert for en hastighet over 40 km/t. Det legges opp til en overgangsperiode frem til 1. oktober 2021 før regelen gjøres gjeldende i Norge.

Her er de viktigste endringene i opplæringskravene:

** Grunnopplæring med tre selvstendige løp:

Lette kjøretøy (60 timer), tunge kjøretøy (68 timer), traktor (60 timer). Opplæringen består av fire separate moduler for de ulike kjøretøygruppene, og fem felles moduler. For de som skal være kontrollører av både lette og tunge kjøretøy, må begge opplæringsløpene gjennomføres – men fellesmodulene holder det å gjennomføre en gang.

Oppfriskningsopplæringen består av 2 moduler, tilsvarende minst 7 klokketimers varighet for hver. Skal gjennomføres hvert 5. år.

** Tilpasset grunnopplæring:

Kontrollører som er tilsatt i kontrollorgan før 1. oktober 2018 og som har utført periodiske kontroller før denne dato blir underlagt en overgangsordning. De må gjennomgå en tilpasset (avkortet) grunnopplæring bestående av 9 timer teori og 14 timer praktisk opplæring, innen 1. oktober 2021. Det må gjennomføres separate opplæringsløp for lette og tunge kjøretøy. Men noe av innholdet er felles, og må kun gjennomføre en gang selv om man skal bli godkjent for begge kjøretøygrupper.